Good contents from this link http://www.thai-language.com/

 

ไวยากรณ์ไทย [Thai Grammar] by นววรรณ พันธุเมธา (Nawawan Phanthumetha)
หลักภาษาไทย [Fundamentals of the Thai Language] by กำชัย ทองหล่อ [Kumchai Thonglaw]
หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่ [Learning to Read Thai the New Way] Volumes 1-7 by ไสว สุนทร [Suwai Suntorn]
คลังคำ [Treasury of Words] by ดร.นววรรณ พันธุเมธา [Nawawan Phanthumetha]
บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๑, หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุด บรรทัดฐาน [Standards of the Thai Language, Volume 1 of a Series Explaining the Thai Language]
แม่ไม้มวยไทย ศิลปะป้องกันตัว, Mae Mai Muay Thai The Art of Self-Defense by คึกเดช กันตามระ [Khukdet Kantamara]
๕,๐๐๐ สำนวนไทย นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน [5,000 Idioms, Metaphors, and Proverbs, from Past to Present] compiled by เอกรัตน์ อุดมพร [Aekarat Udomporn]
๒,๐๐๐ อุปมาอุปไมย [2,000 Metaphors] compiled by เอกรัตน์ อุดมพร [Aekarat Udomporn]
ช้างในชีวิตของผม [The Elephants in My Life] by ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช [M.R. Kukrit Pramoj]
ตลาดนัด [The Flea Market] by ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช [M.R. Kukrit Pramoj]
เพื่อนนอน [Bedtime Stories] by ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช [M.R. Kukrit Pramoj]
ไผ่แดง [Red Bamboo] by ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช [M.R. Kukrit Pramoj]
ชนิดของคำในภาษาไทย: การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ [Parts of Speech in Thai: A Syntactic Analysis] by อาจารย์ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ [Amara Prasithrathsint]
หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย [Controversial Constructions in Thai Grammar] by อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ [Amara Prasithrathsint]
ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา [Language in Thai Society: Diversity, Change and Development] by อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ [Amara Prasithrathsint]
วิวัฒนาการภาษาไทยและอักษรไทย [Evolution of the Thai Language and Alphabets] by ธวัช ปุณโณทก [Thawat Punnohthok]
คำไทยที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต [Thai Words That Come from Pali and Sanskrit] by ราชบัณฑิตยสถาน [Royal Institute]
เขมรใช้ ไทยยืม [Khmers/Cambodians Use, Thais Borrow] by ศานติ ภักดีคำ [Santi Phakdeekham]
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี [No Women in Poetry] by ซะการีย์ยา อมตยา [Zakariya Amataya]
สิ่งที่สวยงามมักจะอยู่ไกลออกไป [Beautiful Things Are Usually Far Away] by อารักษ์ อมรศุภศิริ (เป้) [Arak Amornsuphasiri]
เสือสอน [Taught by a Tiger], เสือสอนสอง [Taught by a Tiger, Two] by ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ [M.L. Prinyakorn Worawan ]
พจนานุกรมคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คำพ้องรูป คำพ้องเสียง [Dictionary of Words with Similar Meanings; Homographs; and Homophones] by ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง [Thanyalak Juirueng], สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา [Somsak Ampornwisitsopa]
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย [Thai Linguistics] by เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ [Ruengdet Pankhuenkhat, M.A., Ph.D. (Linguistics)]
รู้ รัก ภาษาไทย [To Know and To Love the Thai Language], เล่ม ๓ [Volume 3] ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [The Royal Institute]
นิทานชาวบ้าน [Tales from the Hinterlands] by ทวี มุขธระโกษา [Thawee Muktharakhosaa]
ออกแบบประดิษฐ์อักษรไทย-อังกฤษ [Lettering in Thai and English] by สมคิด หงษ์สุวรรณ [Somkhit Hongsuwan]

Categories: blog

0 thoughts on “Book Reviews”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

blog

Why do we laugh 555 ??

t is because of number “5” in Thai language we say ” hâa “   (ห้า) It is the same as the sound of laughing.   We type555 in MSN , facebook , twitter , etc Read more…

blog

Mission: Read and speak Thai in 8 weeks

Sceptics beware; as always I’m going for an ambitious goal 🙂 In a few short hours, I’m going a complicated route (Krakow –> Prague, Prague –> Amsterdam, Amsterdam –> Bangkok; it was the cheapest option Read more…

blog

6 Reasons You Should Learn To Speak Thai

It’s a strange phenomenon; many of my fellow countrymen would complain ardently if a foreigner lived in their country and didn’t make an effort to learn the language, yet don’t seem to care two hoots Read more…