English Course for Communication in the Workplace
Start Date:

Time:

Venue:

Course: 10 hrs/ 5 times

Fee: $20/hr

 

 

Objectives:

1. to be able to use English to communicate in the workplace more efficiently

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. to be more confident in using English for formal presentation

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในการนำเสนองานที่เป็นทางการ

3. to be able to practice all 4 language skills; listening, speaking, reading, writing for better language exposure

สามารถฝึกทักษะทางภาษาทั้ง4เช่น ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน เพื่อให้เข้าถึงภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

 

Skills

1.     Listening

 

 

–       ฟังเสียงเจ้าของภาษาจากวีดีโอคลิป

–       ฝึกจับใจความโดยการตอบคำถามและทำใบงาน

–       ฝึกจับข้อมูลสำคัญจากเนื้อเรื่องที่ฟังในสถานการณ์ที่หลากหลาย

 

2.     Speaking

 

–       ฝึกพรีเซ้นท์งานเป็นภาษาอังกฤษกับกลุ่มเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพรีเซ้นท์งานจริง

–       ฝึกพูดสนทนาในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ที่ทำงาน

–       ฝึกการพูดด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง

 

3.     Reading

 

 

–       ฝึกอ่านเพื่อจับใจความสำคัญจากเนื้อเรื่อง

–       ฝึกอ่านอีเมลล์ให้เข้าใจในหลากหลายสถานการณ์

–       ฝึกอ่านจดหมายสำคัญต่างๆเพื่อให้เข้าใจ

–       เพิ่มวงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

4.     Writing

–       ฝึกเขียนโต้ตอบอีเมลล์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

–       เรียนรู้การเขียนอีเมลล์ประเภทต่างๆเพื่อนำไปใช้ได้เหมาะสม

–       เรียนรู้ไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเขียนงานที่เป็นทางการ

สนใจติดต่อที่ line : benjoyk หรือ 914 75 633 ได้เลยค่ะ


0 thoughts on “รายละเอียดหลักสูตร English Course for Communication in the Workplace”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร English Grammar Course for Effective Writing

English Grammar Course for Effective Writing Start Date: Time: Venue: Course: 10 hrs/ 5 times Fee: $20/hr     Objectives: 1. to be able to understand English Grammar for effective written communication สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. to Read more…